1.           Trang đăng nhập:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         Check chọn phần sinh vin để đăng nhập vo hệ thống.

         Nhập tn đăng nhập v mật khẩu.

ƒ         Check vo Ghi nhớ () để nhớ tn đăng nhập v mật khẩu cho lần sau (Khuyến co: khng nn sử dụng chức năng ny).

         Nhấn nt lệnh để kết thc thao tc.

 

2.           Trang của bạn:

Bao gồm phần tin tức chung của trường v tin nhắn phng đo tạo gởi cho sinh vin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


         Nhấn vo từng tiu đề để xem nội dung thng tin do phng đo tạo gởi.

 

3.           Trang thng tin c nhn:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


         Click chọn vo Thng tin c nhn để xem phần thng tin c nhn của sinh vin.

         Nhấn nt để chỉnh sửa thng tin sinh vin. Hệ thống chỉ cho php chỉnh sửa một số thng tin như: mật khẩu, điện thoại, điện thoại di động, email, địa chỉ lin lạc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2a.       Chỉnh sửa cc thng tin cần thiết.

Lưu : ở những khng điền thng tin vo được l do thng tin khng thể thay đổi được(tn cha, tn mẹ, ngy sinh).

2b.       Nhấn nt lệnh để cập nhật thng tin c nhn.

2c.        Nhấn nt lệnh để quay lại trang Thng tin c nhn.

ƒ         Sinh vin nhấn vo nt để thay đổi mật khẩu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3a. Nhập Mật khẩu cũ v Mật khẩu mới, Nhập lại mật khẩu mới.

3b.       Nhấn nt lệnh Đồng để lưu thng tin thay đổi.

 

4.           Trang chương trnh đo tạo:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


         Chọn mục Chương trnh đo tạo.

         Chọn học kỳ cần xem kế hoạch đo tạo. Ở trang ny sinh vin c thể xem tất cả cc mn học ở một học kỳ hoặc ton kha học.

ƒ         Nhấn nt để xem v download đề cương mn học.

 

5.           Trang đăng k học phần:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         Click vo mục Đăng k học phần để xem thng tin của cc lớp học phần m SV chưa đăng k hoặc cn nợ.

         Chọn chương trnh đo tạo để xem cc học phần cần đăng k.

ƒ         Nhấn nt lệnh để xem Kế hoạch đo tạo v đăng k lớp học phần.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3a. Chọn mn học v click vo nt để đăng k học phần.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3b. Click chọn học phần.

3c. Nhấn nt lệnh để lưu học phần vừa đăng k.

3d. Để hủy học phần đ đăng k người dng chọn học phần cần hủy v nhấn nt.

         Nhấn nt lệnh để vo xem những mn học c tổ chức giảng dạy trong học kỳ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4a.       Chọn năm học, học kỳ.

4b.       Nhấn nt Lọc để xem cc lớp học phần tổ chức giảng dạy trong học kỳ đ.

4c.        Check chọn ty chọn cần xem.

         Nhấn nt lệnh để đăng k những mn học ngoi kế hoạch giảng dạy. Thấy xuất hiện cửa sổ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5a. Chọn mn học v click vo nt để đăng k học phần.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5b. Click chọn học phần.

5c. Nhấn nt lệnh để lưu học phần vừa đăng k.

         Nhấn nt lệnh để đăng k những học phần ngoi kế hoạch giảng dạy. Thấy xuất hiện cửa sổ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


6a. Chọn dng c học phần cần đăng k v nhấn Ghi danh , học phần đ được đăng k hiển thị bn dưới mn hnh.

6b. Để hủy học phần đ đăng k người dng chọn học phần cần hủy v nhấn nt .

 

 

6.           Trang xem thời kha biểu:

Xem lịch học của sinh vin trong học kỳ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


         Click chọn mục Thời kha biểu.

         Chọn năm, học kỳ.

ƒ         Chọn tuần cần xem lịch, hệ thống hiển thị thng tin lịch học trong tuần đ.

         Nhấn nt lệnh để phng to lịch.

 

 

7.           Trang xem điểm:

Hiển thị thng tin điểm của Sinh Vin theo từng học kỳ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


         Click chọn mục Xem điểm.

         Chọn Chương trnh đo tạo, Năm học, Học kỳ. Hệ thống hiển thị điểm theo từng học kỳ.

ƒ         Check chọn xem điểm theo Thang điểm 4 hoặc theo Thang điểm 10.

Lưu : những mn bị rớt, những mn đậu.

 

 

8.           Trang kiến phản hồi:

Lấy kiến phản hồi của sinh vin về hoạt động giảng dạy của giảng vin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


         Click chọn mục kiến phản hồi.

         Chọn Năm học, Học kỳ. Hệ thống hiển thị học phần v tn giảng vin phụ trch học phần đ theo từng học kỳ.

ƒ         Chọn dng cần đng gp kiến v nhấn nt , hệ thống hiển thị phiếu lấy kiến phản hồi, sinh vin check chọn mức độ ph hợp v nhấn nt Lưu thng tin.

 

9.           Trang ti khoản sinh vin:

Ti khoản SV l ti khoản của SV dng để giao dich với nh trường. SV c thể nạp tiền vo ti khoản để thanh ton học ph, đăng k lớp học phần, v thực hiện cc giao dich khc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


         Click chọn mục Ti khoản sinh vin.

         Chọn Năm học, Học kỳ. Hệ thống hiển thị thng tin cc giao dịch của sinh vin theo từng học kỳ.